Navigatie

Algemene Voorwaarden

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Lps Vloeren

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Lps Vloeren uitgebrachte prijsopgaves/offertes en gesloten overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Lps Vloeren en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle door Lps Vloeren uitgebrachte prijsopgaves/offertes zijn vrijblijvend.

2.2 De door Lps Vloeren uitgebrachte prijsopgaves/offertes hebben een geldigheid van 14 dagen na dagtekening. Lps Vloeren heeft het recht om foutieve prijzen vermeld in de prijsopgave/offerte te wijzigen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De wederpartij kan via onze internetwinkel een prijsopgave maken of een aanvraag doen voor een offerte aan Lps Vloeren via e-mail. Een overeenkomst tussen Lps Vloeren  en de wederpartij komt tot stand na bevestiging van de e-mail of na versturen van het bestelformulier en accoord gaan met de algemene- en leveringsvoorwarden.

3.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft Lps Vloeren het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.

3.3 Lps Vloeren kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven.

3.3a Lps Vloeren heeft te allen tijden het recht om een bestelde en bevestigde order te annuleren, zonder opgaaf van reden.

3.4 De wederpartij dient bij bestelling, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Tevens kan Lps Vloeren van de wederpartij een kopie van een identiteitspapier te weten paspoort of rijbewijs opeisen.

Artikel 4 Prijs

4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van inkoopprijzen, overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Lps Vloeren de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Na verhoging van de prijs door Lps Vloeren heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.

4.3 De door Lps Vloeren gehanteerde prijzen zijn af magazijn. Alle vervoers-, leverings-, en retourkosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5 Levertijden

5.1 De door Lps Vloeren opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.

5.2 Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Lps Vloeren worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.

5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

5.4 Zodra bij Lps Vloeren bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden wordt de datum en tijd ( tijdsvenster van 2 uur ) per mail of telefonisch doorgegeven aan de wederpartij. De wederpartij mag altijd een voorkeur opgeven, echter afhankelijk van de combinatie van ritten wordt de levering ingepland.

Artikel 6 levering

6.1 De levering geschiedt altijd op begaande grond en met eigen transport van Lps Vloeren  in Nederland  excl. waddeneilanden 

6.2 De levering geschiedt af bedrijf vanuit Leiden, Nederland

6.3 Indien de wederpartij wenst dat de goederen worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij. Vanaf €. 450,00 wordt er gratis geleverd op de begane grond.

6.4 De wederpartij dient bij levering de faktuur te ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden tijdens de levering dienen vermeld te worden de faktuur. Niet ondertekende fakturen zullen als correcte levering aangenomen worden.

6.5 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen van E. 45,00.

6.6 Indien er op een verdieping ( met werkende lift ) geleverd dient te worden, dient dit vooraf gemeld te worden. Er zal een levertoeslag worden doorgegeven aan de wederpartij. Zonder melding vooraf wordt er uitsluitend begaande grond geleverd.

6.7 De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de woning. Onder goede bereikbaarheid wordt onder andere verstaan aanwezig zijn van bestrating, geen afgesloten straten waardoor de woning niet bereikbaar is. Lps Vloeren behoudt zich het recht om leveringen op straat te lossen indien de woning niet goed bereikbaar is.

Artikel 7 Retourneren/ruilen

7.1 Retourneren / ruilen van de goederen is mogelijk indien dit geschiedt binnen 14 dagen na levering/ophalen; en is zonder reden te annuleren. U heeft na de annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. De vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij. Zelf retour brengen van goederen alleen op vooraf gemaakte afspraak. Informeer altijd vooraf of de goederen onder de retour regeling vallen. Bij ophaal van goederen brengen wij altijd €. 45,00 ophaalkosten en verwerkingskosten in rekening. Wilt u pakken laminaat na de 14 dagen retourbrengen, dan zijn wij genoodzaakt 20% handlingkosten te berekenen ( informeer eerst vooraf ). Bij retourneren van een complete order brengen wij 20 % administratiekosten en €. 45,00 verzend- en verwerkingskosten in rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien rederlijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact opnemen met info@lpsvloeren.nl.

7.2 Het retourneren/ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien de goederen in de originele staat verkeren ( onbeschadigd en in originele verpakking ). Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van het retourproduct worden terugbetaald mits het product in goede orde is ontvangen.

7.3 Welke goederen zijn uitgesloten van retour of ruiling: Niet voorraadartikelen, speciale bestellingen en houten vloeren.

Artikel 8 Betaling

8.1 Bij levering van de goederen aan de wederpartij dient de wederpartij het faktuurbedrag per PIN of à contant te voldoen. Ook is het mogelijk om vooraf via IDEAL uw bestelling te voldoen. 

8.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft het faktuurbedrag te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft Lps Vloeren het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde faktuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande faktuurbedrag.

8.3 Alleen in overleg en met schriftelijke goedkeuring van Lps Vloeren is de wederpartij bevoegd om het faktuurbedrag per bank te voldoen. Het faktuurbedrag dient uiterlijk 1 dag voor de dag van levering te zijn voldaan. Indien het bedrag niet tijdig is voldaan, heeft Lps Vloeren het recht om de levering zonder verdere opgaaf van reden uit te stellen. De wederpartij verplicht zich om bij deze in gebreke stelling een adminstratieve heffing te betalen van E. 45,00.

8.4 De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen faktuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Lps Vloeren blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze goederen niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele faktuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid

10.1 Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde produkt dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen schriftelijk of per e-mail aan Lps Vloeren gemeld te zijn. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Lps Vloeren verplicht de klacht als fabrieksgarantie in behandeling te nemen. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde goederen niet meer verkeren in de staat waarin zij werden aangeleverd.

10.2 Lps Vloeren is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben.

10.3 Lps Vloeren zal nimmer gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Lps Vloeren voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@lpsvloeren.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."Artikel 11 Garantie

11.1 Voor alle door Lps Vloeren geleverde goederen geldt de fabrieksgarantie.

11.2 Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde goederen, doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de goederen, zal Lps Vloeren de klacht in behandeling nemen overeenkomstig de fabrieksgarantieregeling.

Artikel 12 Ontbinding/Annuleren

12.1 Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Lps Vloeren gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in prive, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Lps Vloeren het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Lps Vloeren ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

12.2 Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk, anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de levering of een deel ervan kan plaatsvinden. De genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Lps Vloeren.

13.2 Op alle overeenkomsten met Lps Vloeren waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Lps Vloeren

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Lps Vloeren uitgebrachte prijsopgaves/offertes en gesloten overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Lps Vloeren en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle door Lps Vloeren uitgebrachte prijsopgaves/offertes zijn vrijblijvend.

2.2 De door Lps Vloeren uitgebrachte prijsopgaves/offertes hebben een geldigheid van 14 dagen na dagtekening. Lps Vloeren heeft het recht om foutieve prijzen vermeld in de prijsopgave/offerte te wijzigen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De wederpartij kan via onze internetwinkel een prijsopgave maken of een aanvraag doen voor een offerte aan Lps Vloeren via e-mail. Een overeenkomst tussen Lps Vloeren en de wederpartij komt tot stand na bevestiging van de e-mail of na versturen van het bestelformulier en accoord gaan met de algemene- en leveringsvoorwarden.

3.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft Lps Vloeren het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.

3.3 Lps Vloeren kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven.

3.3a Lps Vloeren heeft te allen tijden het recht om een bestelde en bevestigde order te annuleren, zonder opgaaf van reden.

3.4 De wederpartij dient bij bestelling, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Tevens kan Lps Vloeren van de wederpartij een kopie van een identiteitspapier te weten paspoort of rijbewijs opeisen.

Artikel 4 Prijs

4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van inkoopprijzen, overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Lps Vloeren de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Na verhoging van de prijs door Lps Vloeren heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.

4.3 De door Lps Vloeren gehanteerde prijzen zijn af magazijn. Alle vervoers-, leverings-, en retourkosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5 Levertijden

5.1 De door Lps Vloeren opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.

5.2 Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Lps Vloeren worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.

5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

5.4 Zodra bij Lps Vloeren bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden wordt de datum en tijd ( tijdsvenster van 2 uur ) per mail of telefonisch doorgegeven aan de wederpartij. De wederpartij mag altijd een voorkeur opgeven, echter afhankelijk van de combinatie van ritten wordt de levering ingepland.

Artikel 6 levering

6.1 De levering geschiedt altijd op begaande grond en met eigen transport van Lps Vloeren in Nederland excl. waddeneilanden

6.2 De levering geschiedt af bedrijf vanuit Leiden, Nederland

6.3 Indien de wederpartij wenst dat de goederen worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij. Vanaf €. 450,00 wordt er gratis geleverd op de begane grond.

6.4 De wederpartij dient bij levering de faktuur te ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden tijdens de levering dienen vermeld te worden de faktuur. Niet ondertekende fakturen zullen als correcte levering aangenomen worden.

6.5 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen van E. 45,00.

6.6 Indien er op een verdieping ( met werkende lift ) geleverd dient te worden, dient dit vooraf gemeld te worden. Er zal een levertoeslag worden doorgegeven aan de wederpartij. Zonder melding vooraf wordt er uitsluitend begaande grond geleverd.

6.7 De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de woning. Onder goede bereikbaarheid wordt onder andere verstaan aanwezig zijn van bestrating, geen afgesloten straten waardoor de woning niet bereikbaar is. Lps Vloeren behoudt zich het recht om leveringen op straat te lossen indien de woning niet goed bereikbaar is.

Artikel 7 Retourneren/ruilen

7.1 Retourneren / ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 14 dagen na levering/ophalen; de vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij. Zelf retour brengen van goederen alleen op vooraf gemaakte afspraak. Informeer altijd vooraf of de goederen onder de retour regeling vallen. Bij ophaal van goederen brengen wij altijd €. 45,00 ophaalkosten en verwerkingskosten in rekening. Wilt u pakken laminaat na de 14 dagen retourbrengen, dan zijn wij genoodzaakt 20% handlingkosten te berekenen ( informeer eerst vooraf ). Bij retourneren van een complete order brengen wij 20 % administratiekosten en €. 45,00 verzend- en verwerkingskosten in rekening.

7.2 Het retourneren/ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien de goederen in de originele staat verkeren ( onbeschadigd en in originele verpakking ).

7.3 Welke goederen zijn uitgesloten van retour of ruiling: Niet voorraadartikelen, speciale bestellingen en houten vloeren.

Artikel 8 Betaling

8.1 Bij levering van de goederen aan de wederpartij dient de wederpartij het faktuurbedrag per PIN of à contant te voldoen. Ook is het mogelijk om vooraf via IDEAL uw bestelling te voldoen.

8.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft het faktuurbedrag te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft Lps Vloeren het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde faktuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande faktuurbedrag.

8.3 Alleen in overleg en met schriftelijke goedkeuring van Lps Vloeren is de wederpartij bevoegd om het faktuurbedrag per bank te voldoen. Het faktuurbedrag dient uiterlijk 1 dag voor de dag van levering te zijn voldaan. Indien het bedrag niet tijdig is voldaan, heeft Lps Vloeren het recht om de levering zonder verdere opgaaf van reden uit te stellen. De wederpartij verplicht zich om bij deze in gebreke stelling een adminstratieve heffing te betalen van E. 45,00.

8.4 De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen faktuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Lps Vloeren blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze goederen niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele faktuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid

10.1 Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde produkt dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen schriftelijk of per e-mail aan Lps Vloeren gemeld te zijn. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Lps Vloeren verplicht de klacht als fabrieksgarantie in behandeling te nemen. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde goederen niet meer verkeren in de staat waarin zij werden aangeleverd.

10.2 Lps Vloeren is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben.

10.3 Lps Vloeren zal nimmer gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Lps Vloeren voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel 11 Garantie

11.1 Voor alle door Lps Vloeren geleverde goederen geldt de fabrieksgarantie.

11.2 Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde goederen, doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de goederen, zal Lps Vloeren de klacht in behandeling nemen overeenkomstig de fabrieksgarantieregeling.

Artikel 12 Ontbinding/Annuleren

12.1 Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Lps Vloeren gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in prive, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Lps Vloeren het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Lps Vloeren ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

12.2 Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk, anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de levering of een deel ervan kan plaatsvinden. De genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Lps Vloeren.

13.2 Op alle overeenkomsten met Lps Vloeren waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2019 lps vloeren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.